పాపం బాపు !
(వెంకటరమ ణుడు ఒంటరిగా వెడలి పొతే)
రచన …నూతక్కి
జీవిత కాలం తన వాడయి
తనతో ఒకడై తనలొ ఒకడై
తానొక్కడుగా ఒక్క మాటా
చెప్పకుండా తరలి పొతే
ముళ్ళపూడి
ఒంటరిగా కుమిలి పోతూ…బాపు
అయినా …
ఒంటరివాడు కాదు బాపు .
తెలుగు సాహితీలోకానికి
వెంకటరమణునితో కలిసి
రమణీయ రేఖలతో
భావ వర్ణాలు అద్దిన బాపు
ముళ్ళపూడి ప్రతీ రాతనూ
గీత గా మార్చి ప్రతీగీతనూ
నవ్వుల ఝల్లుగా
అర్ధాన్నిపూయించిన బాపు .
వెంకట రమణతో
కలిసి మెలిసి
తెలుగు హాస్యమై
జల్లులుగా కురిసిన బాపు
తెలుగుల ఆనందాల
లోకానికే బాపూ.తెలుగు సాహితీ
హితులున్నంత కాలం
బాపువెంకట రమణులు
వేర్వేరుగా లేరు కాలేరు.
భౌతికంగా వెంకటరమనుడు
ఒంటరిని చేసి పోయినంతనే
ఒంటరివాడు కానేరడు బాపు