అంతర్జాలంలో – ఆభిజాత్యాలు

రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

తేదీ :09-03-2011

 

ఎక్కడో పూర్వోత్తర

తీర ప్రాంగణాన

అభిజాత్యంలో

మేధావి పుంగవులు

అంతర్జాల మాధ్యమాన

దేశపు నడి బొడ్డునున్న

నా బుర్రనే ఎందుకు

ఏరికోరి మరీ ఆబగా

తిన్నారో నని సతమతమౌతూ

నిస్తేజుడ నై నేనుంటే ….

ఏదేదో ఏకరువుపెడుతూ

ఆమె ధోరణిలో నా సహచరిణి …

అర్ధం కాని శూన్యంలా

నా మొఖం…

రెచ్చిన ఆక్రోశంతో..

పెనంలోని పేలాల్లా

నే ఎగిరి ఎగిరి పడితే

కనలి కుమిలిన మనసుతో

నన్న పార్ధం చేసుకొని

మౌన పోరాటంలో ఆమె.

నా అభిజాత్యంతో మనసును

కించ పరచానా యని సతమతమై

తికమకలో మౌనంగా …నేనే

 

ఔరా! చూసారా క్షణాల కాలంలో

యీ అంతర్జాల తరంగాల

ఆభిజాత్య

పద ఘట్టనల ప్రకంపనలు.

మన ప్రమేయమంటూ లేకుండా నే