అక్షరాలు -2
రచన :నూతక్కి
తేది :12 -03-2011
భావోద్భవ
తరంగమై
వాక్చాతుర్యమై
వుపన్యాసమై
మహత్తర గాన
మాధుర్యమై
మృదు మధుర
నాద  మై
సంగీతమై
రోదనలో
వ్యకావ్యక్త
విన్యసిత
మహత్తర
భావ
తుణీరాలై
అక్షరాలు