అక్షరాలు -1
రచన :నూతక్కి
తేది :12 -03-2011
శిల్పమై
చిత్రమై,
లిఖిత భావ
దృశ్యమై
చలిత
హ్రుద్యంగ
విన్యసిత
మహత్తర
భావ మై
తూణీ రమై
అక్షరాలు