కాపాడు తండ్రీ !
రచన : నూతక్కి
నీవె  రూపాన  వున్నా ,
ఏ పేరున పిలవబడిన
ఏల తండ్రి యింత క్రోధం ?
ఏల తండ్రి  యింత ధ్వంసం
ప్రపంచ మానవాళి
తమ అభిమతా లైన
మతాలలో
నిన్నే రూపాననైన
నిన్నే పేరునైన
నమ్మనీ
ప్రేమించనీ
ప్రార్ధించ నీ
భగవంతుడా
శివుడ వో,విష్ణు డవో
రాముడవో, కృష్ణు డవో
క్రీస్తుడవో  మొహమ్మదువో
బుద్ధుడవో సిక్కుల దైవానివో
వెంక టేసు డవో
యే రూపాన నీవున్నా
యింకా ఏయే రూపానన నీ వున్నా
యే యే నమ్మకాలలో
కలగలిసి   వున్నా
మా  విన్నపం
మన్నించు  తండ్రీ
భయ భీకర
విలయంలో
చిక్కుకున్న
సోదరులు
జపనీయుల
కరుణించు తండ్రి
జలప్రళయ,
భూకంపనల,
మహోగ్ర
విలయాగ్ని నుండి
స్వయంకృత
అపరాధాలనుండి
రక్షించగ  ఒదార్చగ
వేవేగమె తరలివచ్చి
కాపాడు తండ్రి