అక్షరాలు -3
రచన :నూతక్కి
తేది :12 -03-2011
వేదనలో
సుఖ దుఃఖ
విభావరిలో
పుట్టుకలో
చావులో
విముఖతలో
సుముఖతలో
వ్యకావ్యక్త
విన్యసిత
మహత్తర
భావ
తుణీరాలై