అక్షరాలు -4
రచన :నూతక్కి
తేది :12 -03-2011
ఏహ్యతలో
సహ్యతలో
అసహనంలో
సహనంలో
సాంత్వనలో
నిర్వేదనలో
దాపునున్న
ఒదార్పులో
సర్వ కాల
సర్వావస్తల
వ్యకావ్యక్త
విన్యసిత
మహత్తర
భావ
తుణీరాలై
అక్షరాలు