ఉభయ  సంధ్యలు .
రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

చెట్లపై పక్షుల

కలకలా
రావాలు

సాయం సంధ్య
చెట్లపై పక్షుల
కిల కిలా
రావాలు
ఉదయ సంధ్య