అంతరాలలో
భావావేశాలు -అంతరంగాలు
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

కష్ట సుఖ దుఖః

భయాభయ
వేదనాశ్చర్య

క్రోధ మద మాత్సర్య
ఈర్ష్యా ద్వేషా క్రోశ
శోక
సంతోషానంద
సమ్మిళితమై
అంతరంగాలు
నిరంతరమై
అనంతానంత
యానంలో
అన్వేషణలో
సంతుష్టాసంతుష్ట
సందిగ్ధా సందిగ్ధతల
శిఖరాగ్రాంతర
వ్యత్యాసాల లోయలు