సు స్వాగతం
రచన   :నూతక్కి

ఖరం  కదలి

మన

దరి  కొచ్చెను
ఆహ్వానిద్దాం
సంవత్సర
పర్యంతం
ఖరగానం
ఆస్వాదిద్దాం