వ్యత్యాసం.

రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

మనకు జరిగిన

మంచి
మరొకరికి చెడుగా
పరిణమించి
బాధించి
వుండవచ్చు…..
మీరేమంటారు?