శ్రీ ఖరనామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.
రచన :నూతక్కి.తేదీ :03-04-2011

ప్రపంచ వ్యాప్త తెలుగులకు

శ్రీ ఖరనామ ఉగాది
శుభాకాంక్షలు.
యీ నూతన ఉగాది
సకల ప్రపంచ వ్యాప్త
తెలుగులకూ
సర్వ మానవాళికీ
సకల జీవరాసికీ
సకల శుభాలు అందించాలని
నా యీ శుభాకాంక్షలు
శుభాభినందనలు.
శుభాభివందనములు
యీ నూతన శ్రీ ఖర నామ ఉగాది
ఆకలి దప్పిక రోగ
ఆందోళనా
ఆక్రందనాభావ
రహితమై
భద్రతానంద
ఆరోగ్య భరిత
విద్యా విజ్ఞాన
హిత సహిత మై
నిరంతరయుద్ధ,
మతోన్మాద
ఉగ్ర వాద,
తీవ్రవాద
వేర్పాటువాద
వుద్యమ
రచనా నచణ
విధ్వంసభయ
భావ రహిత మై
వృద్ధ మహిళా
బాలవర్గ శ్రేయో
సంక్షేమ భరిత
వ్యవస్థ
ధనవంతులు
నిరుపేద లు
వ్యత్యాసాల
అంతరాలు
తొలిగి
ప్రేమ సహోదర
భావనలు వెలిగి
మానవ జీవనావసర
ఆహార ,వస్తోత్పత్తి
కూడు గూడు గుడ్డ
సమృద్ధి సాధించి
ప్రకృతి విరచిస్తున్న
వికృతాలు లేని
మానవ స్వయం కృత
విధ్వంసాలు లేని
మహదానందమయమైన
మనిషి మనిషిని
దోచుకోని వ్యవస్థ ను
అందిమ్మని వెడుతున్నా …
నూతన సంవత్సరంగా
యీ
క్రొంగ్రొత్త  శ్రీ ఖర నామ వత్సరం
మీ అందరి నీ అలరించాలని
ఓర్పు క్షమా కరుణ విచక్షణ
మీ అందరి డెందా ల నందు
అనుక్షణం నిలిపి  ఉంచాలని
ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ  ……
నిత్య శ్రేయోభిలాషి
నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.