అన్నాజీ!
రచన : నూతక్కి
అవునూ అన్నాజీ !
తర తరాల అనైతికతలో
విషతుల్యమై భరత జాతి
మీ ఉద్యమంతో
భరత భవిత
నీతి భరితమైతే
అలవాటై న
విష వా యువులందక
జాతి
ఊపిరాడక చావదా?