స్వయంభావ వైరుధ్యాలు …

నూతక్కి.

స్వయంభావ వైరుధ్యాలు …

ద్వంద్వ వైఖరులు ….

చెప్పేది శ్రీరంగ నీతులు

చేరేది సరసుల చెంతన .

చెప్పేందుకు ఓ తీరు న .

తన వరకూ వస్తే మరో భావన

తరాల అంతరాలు పెరుగుతున్నాయ్

మానవ అంతరంగాలు కుంచించుకు పోతున్నాయ్

.వుమ్మడి కుటుంబ జీవన వ్యవస్థ కూలిపోయిన

యీ తరుణంలో విలువలు నైతిక వర్తనలు

బాల్యం నుండి

భద్రంగా తరువాతి తరానికి అందించే వ్యవస్థ

స్చ్చిద్రమై

అమ్మమ్మలు అందించే నీతి కధల

సారాంశంతో

సమాజం నిలబడింది యింత కాలం

వీలయితే పునర్మిద్దాం

వుమ్మడి కుటుంబ జీవన భవనం

అవసర మైతే తద్భవన నిర్మాణానికి

రాళ్ళే త్తే కూలీలౌదాం.