మేను మరచిన క్షణం.
రచన :నూతక్కిరాఘవేంద్ర రావు
ఓ  రోజు  ఆ  ‘జూ’ లో
 జీవజాల  మనో భావ
 విన్యాసాల
ఉరవడిలో

తడబడి
చేష్ట లుడిగి నిశ్చేష్ట తలో
అన్నీ మరిచా
భాషను మరచా
భావం మరిచా
భాద్యత మరచా
మమతలు మరిచా
కోపం దుఃఖమ్
 వేదన
రోదన
మరిచా
అంతెందుకు
నను నేనే మరిచా
వ్యక్తావ్యక్త యోచనలు
నా మస్తిష్కార్ణ వపు
లోలోతులపోరలనుండి
వినబడుతూ
 కేరింతల రవళులు.