కులం అదో  ఆభిజాత్య దాహం 
రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

అంటరాని తనమన్నది 

ఆభిజాత్యపు  దాహం 

అహంకార జాడ్జ్యం 
కులంలేదు మతం లేదు 
కడుపోక్కటే హితం 
   
 కుక్షి నిండి వుంటే 
ఆభిజాత్య హూంకారం   …
కరకరామంటుంటే   
ఆధారపడి …
అణగి మణగి
సమాజాన ….
కుక్షి కొఱకు పుట్టిన 
వృత్తే
కులమై కల్లోలమై  
ఆర్ధిక వ్యత్యాసాల
సమరాంగణాన  
కులవ్యవస్తకు చీడపట్టి
విక్రుతరూపమొంది
అంటరాని తనమై 
ఆది పత్యం 
చలాయిన్చువాడు   
చలాయించ బడువాడు  .
ఆర్దికమే అంతరమై
అనంతమై 
జనజీవన వ్యవస్తలో    
మనిషే   మనిషిని 
చీదరించుకొనే స్థితిని గాంచి 
హీన మైన దీన
జనుల ఉద్ధరణకు 
నడుం కట్టి
రాజ్యాంగ రచనలో 
సామాజిక న్యాయం
సమకూర్చిన ధన్య జీవి
అందుకన ఆరాధ్యుడై 
ఆర్తుల గుండెల్లో  గుడిలో దేవు డై     
అమరజీవి అంబేద్కర్