మాట

రచన :నూతక్కి.

మాటలే ఏ చేటు చేసినా

పెదవి దాటిన మాట
తుపాకి వీడిన తూటా..
కాని ..
మాటలే ప్రపంచ శాంతిని
మాటలే ప్రేమ భావనను
మాటలే  ఓదార్పును
మాటలే పరిష్కారాలను
మాట లే అన్యోన్యతను
మాటలే సోదర భావాన్ని
నెలకొల్పుతాయి