సూక్తులు

సేకరణ : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

జీవితంలో  ఎదురయ్యే ప్రతీ  సంఘటననూ ఎదుర్కోక తప్పదు. అది ప్రేమతో ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తే పోయేదేమీ లేదు.