నీలో అసూయ ద్వేషం నిభిదీక్రుతమై వున్నప్పుడు సుఖ సంతోషాలు దూరమౌతాయి. ప్రేమ సద్భావనలు ఆ జాద్జ్యానికి మంచి మందు. ……..       inserted by …Nutakki.