ప్రేమ, నైతిక వర్తన, లేనట్లయితే ప్రతీ మనిషిలో ఏదో శక్తి లోపిస్తుంది.నిన్ను నీవు పరిశీలించుకో  అవసరానుసారంవాటిని నీలోనింపుకో శక్తిని పెంచుకో….inserted by NUTAKKI