గౌరవాన్ని పొందడానికి ఒకే ఒక్క మార్గం అది …
ముందు ఎదుటి  వారిని నీవు గౌరవించడం . …
సేకరణ : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.