నీకు బాధ కలిగిందంటే అందుకు

నీ స్వీయ  స్వభావమే కారణం.

వేరెవరూ కారకులు  కారు . . .

నీ స్వభావాన్ని ప్రేమ మయంగానూ,

తియ్యన్దనంగానూ తీర్చి దిద్దుకో ,

నిన్ను అందరూ ప్రేమిస్తారు…..

.సేకరణ :నూతక్కి.