ఇతరుల విజయానికి  ఎంత ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్సిస్తావో నీ స్వీయ విజయానికి అంతటి కృషి చేయి..లేకుంటే…. తనకు మాలిన దర్మము మొదటే  చెడిన…. అన్న సామెత   నిజం అవుతుంది…….సేకరణ :నూతక్కి.