వాస్తవాలు,అదీ  ప్రేమతో కూడినతియ్యని మాటలు , చెప్పడానికి  జేబు నుండి  డబ్బు ఖర్చేమీ కాదు. కాబట్టి నిజాలు అదీ మధురమైన రీతిలో ప్రేమగా చెప్పండి.సమాజం లో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది.

సేకరణ : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.