సంస్కృతీ దర్పణాలు.
రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు

ఈ భూమి పై పుట్టిన ప్రతి మనిషి , మానవ సమాజంలొ పెరిగే ప్రతి వ్యక్తికి ఆ సమాజపు భాష ,తద్వారా జీవన ప్రక్రియలొ జీర్నిచుకుపొయిన సంప్రదాయాలు,సంస్క్రుతులు,అలవాటులు ,ఆ జాతి జీవన చరితకు నిలువెత్తు దర్పణాలు.

(“మహొత్క్రు ష్ట  భాషా నిధన కార్యక్రమానికి  సుస్వాగతం” ..అనే నా  స్వీయ రచన నుండి.)