మూల స్థంభాలు

రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

సమాజానికి సంస్క్రుతి ,సంప్రదాయాలు ,రెందు నిట్టాళ్ళ లాటివివైతె .నీతి,నైపున్యం, నిబధత,ఆకాంక్ష అన్నవి నాలుగు మూల స్థంభాలు.(మహొత్క్రుష్త మాత్రు భాషా నిధన కార్యక్రమానికి .. సుస్వాగతం ..అనే నా స్వీయ రచన నుండి .)