సహనం
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

ఒంటి పై చీమ పాకితేనే
విల విల లాడే మానవుడు
వికృతంగా గెంతుతాడు.
ఆ చీమను నలిపి చంపి గాని
వదలడు
కాని
తన ఒంటిపైన చీమ కన్న అధముడు
తుచ్చ మానవుడు కలిగించే
ఘాతాలు, ఘాతుకాలు, అకృత్యాలు
భరించి సహిస్తూ సంరక్షిస్తూ
జీవులకు ఆహారం అందిస్తూ
సహనంగా ఓర్పుగా ప్రేమ భరిత సౌమ్య ధాత్రి