నిజ జీవన చిత్రంలో కుక్షి

రచన: నూతక్కి

తర తరానికీ జీవన పోరాటం లో తేడా లెన్నున్నా,

పోరాటాలకు సిద్ధం పడే విధానాలలో వైవిధ్యాలు

ఎన్నో ఎన్నెన్నో

అయినా బ్రతుకు పోరాటం లో పరుగు లేని తరం లేదు

జీవితాన ఏదో కోల్పోయామన్న భావన

ప్రతీ తరంలో తరతరాలుగా వ్యక్తమౌతున్నా,

తీవ్రతలో ఎన్నెన్నో తేడాలు

వేగవంతమౌతూ ప్రపంచ జీవన సంవిధాన సమరం.

బాల్యం కోల్పోతున్నభావి తరం అంతరంగ సంవేదన

కు

ఇంటింటా యీ తరమూ అతీతం కాదన్నది వాస్తవం

అంతటికీ కారణం యీ భౌతిక కాయాన్ని

పరుగులు పెట్టిస్తున్న జానెడు కుక్షి

నిచ్చింతగా   నిరంతర  వ్యాసంగంలో తాను.