తప్పు వ్యక్తిగతం కళ సామాజికం 
written / Raghavendra Nuttaki

“కళాకారుడు తప్పుచేస్తే
ఆ కళ నిలబడదు
అది కూడా చనిపోతుంది’ 
అన్న మాటల తో 
నేను ఏకీభవించలేను…

తప్పు వ్యక్తిగతం
కళ సామాజికం 
సామాజిక చరిత్రలు
కాల భాండాగారంలో 
కళలు గా నిక్షిప్తమై 
శాశ్వత ను పొందుతాయి
తద్వారా
కళాకారుడూ శాశ్వతంగా 
జీవించే ఉంటాడు 
అతనువ్యక్తిగతంగా 
చేసిన తప్పులతో సహా.
శ్రేయోభిలాషి …నూతక్కి.