మడిసి. 
రచన: నూతక్కి.

సేప్పెతోడు జేబ్తనే  వుంటడు 

ఇనేతోడు ఇనుకుంటనే   వుంటడు   
చేసేతోడు జేస్తనే వుంటడు  . 
జరిగేడిది జరుగుతనే వుంటది. 
కాకుంటే
 అనుకొన్నద దేందో 
 అనుకున్న తీరు  
జరిగిందనుకో …
 దేవుని కొఱకు 
 గీ దేవుళ్ళా ట లుండయ్
గుళ్ళు ఉండ య్ మసీదులు చర్చీలూ 
గసువంటివి ఏవీ వుండ య్     
బాబాల కాడ కోట్లూ మూల గ య్ 
 మడిసే  ఆని కాడు
  దేవున్ననుకుంట డు గద   .