వర్షా కాలపు అనిచ్చితి

రచన : నూతక్కి.

చిరు గాలుల సవ్వడి లో

చిగురుటాకుల సందడి

కుహు కుహు లు వదలి

కువ కువ ల రవళుల తో

కోయిలల హొయలు

అంబరాన ఏదో

సంబరంబరమనుకుంటా

వైవిధ్య వర్ణరంజిత మై న

పయ్యె దలు

సవరించుకొంటూ

మేఘ కన్నియల సందడి

అప్పుడప్పుడూ అక్కడక్కడా

ఆనంద భాష్పాలు రాలుస్తూ

పచ్చని అడవుల పై

చల్లని గాలులలో కరిగి

తమ్ము తాము సమర్పించుకున్దామని

పండుగ చేసుకుందామని….

ఎంత వెదికినా

ఉష్ణ వాహక కాంక్రీటు అరణ్యాలు దక్క

కానరాని వన సమూహాలు.

ఎటూ పాలు పోక అసహనంలో

మేఘ కన్నియలు