పిడక పొయ్యి ఎలికిదియ్యి

రచన :నూతక్కి. 

పుట్టినోని పేర బతికున్నోని పేర

ఒక్కొక్కడు మూడు మొక్కలు

తాడి తుమ్మ ఏప మరింకేదన్న గని

పెంచున్రింక తప్పది

బొగ్గుపోయ్యి ఎనికేనికి ఎలికి తియ్యున్రి

వూదుడు గొట్టం ఎడుందో ఎనుకున్రి

పొయ్యిల పిల్లిని లేపున్రి

పెండదేచ్చి పిడకల్కొట్టుర్రి

పెండ గావాల్నంటే బల్రు పెంచాలె

బల్రున్ని కాసుడు నేర్సుకోన్రి

పెండ దీసుడు ,కుడ్తి బెట్టుడు

గవన్ని అందరు నేర్వాలే

ప్యాకిన్గుకు గడ్డమ్మకుంట

గడ్డి ఆములేస్కుంట

గోదలకి మేతబెట్టాలి గద

వచ్చెడి దినాల్ల కరెంటున్డది

గ్యాసున్డది

గ్యాసునూనున్డది

పెట్టరోలున్డది

వున్న గని ధరలు ఆస్మాన్ల

గంద్కే గోబర్ గ్యాసు పొయ్యి బెట్టు.

కూడొండుక గింత తినాల్నంటే

నేజేప్పినయ్యన్ని జెయ్యక జస్తమ