విసృన్ఖల మహాన్ మేరా భారత్
(ఆ మధ్య ఒకరి ప్రచురణకు నా కామెంట్ కొద్ది మార్పులతో  )
రచన : నూతక్కి.

స్వతంత్ర భారతిన

అంతా స్వేస్చ్చే

హత్యలు
దోపిడీలు దొంగతనాలు
దాక్ష్ట్నీకాలు కిడ్నాపులు
యాసిడు దాడులు
అంతా
ఖుల్లం ఖుల్లా
అంతా విసృన్ఖలత
యింకెక్కడి సంకెలలు
శ్రుంఖలాలు తెంచుకొని భారత్