నేర్వనిపాఠాలు
అసంబద్ధ రాజకీయాలు
రచన :నూతక్కి.

రక్షిస్తాడని,
భద్రత కలిపిస్తాడని,
అధికారం
కట్ట బెడితే !,
కాదా యిది మరి
పిచ్చివాడి చేతికి
అందించిన
రాయి చందం?
నాడు
ప్రజాసామ్య సౌధం పై

జరిగిన దాక్ష్నీకం
భాగ్యనగర విస్ఫోటనలు
ముంబాయి దాడులు
దహన కాండ
ఇంకా ఎన్నని ఎన్నెన్నని

వాటినుండి మనమింకా
నేర్వని పాఠాలు
అసంబద్ధ రాజకీయ విసృన్ఖలత లొ
మరచిన ప్రజా రక్షణ వ్యూహాలు

ప్రజా బక్షణ యోజనా రచన కై
నిమగ్నమై ప్రజా ప్రభుతలు