ఈద్ ముబారక్
శ్రేయోభిలాషి: నూతక్కి.

తనను  నమ్మిన

జగతి జనులను
సకల విధముల
కావమని
వేడుకొంటూ
ముస్లిం మిత్రులకు
రంజాను
శుభాకాంక్షలు