మోడు
నీడనివ్వదు
పక్షికి
గూడునివ్వదు

(Rachana: Nutakki)