శిల్పీ!

Rachana: Nutakki Raghavendra Rao
శిల కావ్యమై

కావ్యం శిల్పమై

శిల్పం గాన చిత్రమై

గానం సప్తవర్నరాగమై

రాగం రసరమ్య గాత్రం మై

సఫలమై సంపూర్ణం మై ….

అది నీకే సాధ్యం