స్వామి శ్రీ వివేకానంద …వుద్భోద

(“భారత జాతికి నా హితవు ” అన్నస్వామి వారి చిరు గ్రంధం ఆధారం. )

నీ పై నీకు నమ్మకము ఆత్మ విశ్వాసము

లేనప్పుడునీవు ప్రపంచంలోని కోట్లాది దేవతలపై

నమ్మకముండి పూజించినా ప్రయోజనం శూన్యము.

ఆత్మ విశ్వాసమున్న కొందరి చరిత్రే ప్రపంచ చరిత్ర.