తుగ్లకు…
జుట్టు పైన
నాడెన్న డో 
పన్నేస్తే
వైనవైనాలుగా 
 తిట్టుకున్న
రోజులు 
మరిపిస్తున్న 
 ప్రస్తుతం కాలం
peruke adi
 ప్రజల  రాజ్యం
 పన్నుల రాజ్యం