ఏమి కోరి సూరీడు 
ఏమి కోరి చందురుడూ 
ఏమి కోరి ధరియిత్రీ 
నిత్యం అనునిత్యం
పరిభ్రమణ …
నిద్రాహారాలు మాని 
నిద్రాహారాలు …
ఎండనకా వాననక 
ఎండలు వానలు 
శ్రమియించి
యిచ్చి న 
త్యాగధనులు 
మానవాళికి 
స్పూర్తిప్ర దాతలు 
స్వార్ధరహిత భావనలు 
ప్రేమాస్పద వేదనలు 
నేర్చుకుందాం 
గణతంత్ర దినాన 
ప్రేమను పంచుదాం