ఫిబ్రవరి 2012


నా చిన్ననాట 

ఆముదం దీపాలు …

ప్రమిదలలో

చేనులో పండిన

ఆముదాలతో 

గానుగాడిన 

ఆముదం 

పెరటి చెట్టు 

దూది ఒత్తి 

అగ్గి పుల్ల 

వెలిగించిన 

దీపాల చెంత 

దిద్దిన అక్షరాలు 

వల్లెవేసిన

జ్ఞాపకాలు.

నాడు నేడు ప్రజల 

సేవలో

అగ్గిపుల్ల 

అగ్గి పెట్టే .

భయపడితే భయపెడుతుంది
కాలం
భయపెడితే భయపడుతుంది
అదే కాలం
కాలానికీ రాజకీయం తెలుసు.
పైస పైస కూడబెడితే రూకలౌనురా 
బొట్టు బొట్టు నీరుజేరి సంద్రమౌనురా  
ప్రజల కలిమి కలిగి వున్న దేశ బలిమిరా 
నీతి మాట లెన్నోన్నో గ్రంధమౌనురా 
జోలెలు నింపుకున్న
ప్రపంచ బ్యాంక్ అప్పో
ఎన్నుకున్న పాపానికి
ప్రజలు కట్టు   తప్పో
దోచుకున్న దెవరైనా
ఋణ బాధ్యులు ప్రజలే.
సాకారం 
రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు. 

నేడెవరో అన్నట్లు 
అమృతమని
భావించకున్నా 
మృతం కాదు 
తెలుగు భాష 
పీక పిసుకుతూ  
ప్రభుత్వాలు
పాటశాలల్లో 
ఆంగ్లానికే పెద్ద పీట వేసినా 
విధుల్లో ఆంగ్లాన్నే కిస్సించినా  
సౌద హర్మ్యాలనుండి
ఏనాడో తొలగించబడినా   
తన ఉనికిని  
కాపాడుకొని 
బ్రతికుతోంది 
అధిక సంఖ్యాకులైన 
గుడిసెవాసుల గుండెల్లో 
ప్రభుత్వ బడిలో 
బ్రతికున్నది  పేదల 
మమతల్లో 
సమతా వ్యక్తీకరణలో 
మాండలిక రీతుల్లో  
సరళ పద నర్తనలో 
అంతే  కాదు నేడు 
విద్యాధిక 
యువత లొ  అధికమైన 
ఉత్సాహం  
అంతర్జాల 
తెలుగు సమూహాల 
సేతలలొ సాకారం 
మెదడును తొలిచే ప్రశ్న.
రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.
 
తాడిత పీడిత స్త్రీ బాల
వృద్ధ 
యువ  బలహీన 
నిమ్న వర్గజన 
అభ్యుదయం 
తమ  ఏకైక ధ్యేయం 
మరి 
వామ పక్ష పక్షాలు  
ఏకత్రాటి పైకి అడుగిదరెందుకు?
విడి వడి ఉద్యమాలతో
సాధించేదేమీ  ఉండదని 
తెలియని అ విజ్ఞులు కారే 
మరి జాతి వారిస్తున్నాపట్టక 
ప్రజలకు కి వారిచ్చే సంకేతం  ఏమది?
 
ప్రత్యామ్నాయం కొఱకు 
తమ వంక  ఆర్తిగా చూస్తున్న
 ప్రజల ఆకాంక్షలు 
నిర్లక్ష్యిస్తూ 
తమ పట్టు దలలకే 
పెద్ద పీటలు వేసుకొని 
వాటి పైననే తిష్ట వేస్తారెందుకు?
దేశ సామాజిక ఆర్ధిక రాజకీయ 
భౌగోళిక స్థితిగతుల,
సంక్లిష్టతల పరిష్కారాలు
యీ గద్దపైని స్థితిగతుల్లో 
వెదకకుండా  
పరాయి రాజ్యాధినేతల 
ప్రతిపాదనలలో 
వెతుకుతారెందుకు  ?
తమలో తాము కుమ్ములాడుతూ 
ఆశావహ ప్రజా కాంక్షలు  తీర్చే
భాద్యతలనుండి 
తప్పించుకో జూస్తారెందుకు?
 
నిర్దాక్షిణ్యంగా   …నీవు
రచన:నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

చెలీ !
నను నీ   మనసు పొరల నుండి
తొలగించావని నాతో చెప్పి
నిచ్చింతగా మురిసి
పోతున్నావని నేననుకోలేదు
నీ  అంతరంగం నేను చదవనిదా
చెలీ !
పంచుకున్న ఆశలు
ఊహాలోకంలో నిర్మించుకున్న
భవిష్య సౌద ప్రణాళికలు
అన్నిటినీ మరచావా
నిను మరచి నేనో క్షణమైనా
ఉండలేనని
నీకు తెలియనిదా ప్రియా !
నీ  ముఖ పుస్తక కుడ్యం పై
నా ప్రేమాక్షరాలు లిఖిస్తున్నా
నీ  అనుమతి పొందకనే.
తొలగించే లోపు ఒకసారైనా
చదవుతావని ఆశతోఆకాంక్షతో
వ్యక్తిగాతాన్ని బహిర్గతం చేయడం
నాకూ సంక్లిష్టతే .
కాని డియర్!
నను  మురిపించి మైమరపించి
నేడు  నన్నెందుకిలా
నీ మానాన   
నను నిర్దాక్షిణ్యంగా   నిర్లక్షించావు 
నా తప్పేమిటో ఒకపరి  చెప్పవూ.
సాకారం 
రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు. 

నేడెవరో అన్నట్లు 
అమృతమని
భావించకున్నా 
మృతం కాదు 
తెలుగు భాష 
పీక పిసుకుతూ  
ప్రభుత్వాలు 
పాటశాలల్లో 
ఆంగ్లానికే పెద్ద పీట వేసినా 
విధుల్లో ఆంగ్లాన్నే కిస్సించినా  
సౌద హర్మ్యాలనుండి
ఏనాడో తొలగించబడినా   
తన ఉనికిని  
కాపాడుకొని 
బ్రతికుతోంది 
అధిక సంఖ్యాకులైన 
గుడిసెవాసుల గుండెల్లో 
ప్రభుత్వ బడిలో 
బ్రతికున్నది  పేదల 
మమతల్లో 
సమతా వ్యక్తీకరణలో 
మాండలిక రీతుల్లో  
సరళ పద నర్తనలో 
అంతే  కాదు నేడు 
విద్యాధిక 
యువత లొ  అధికమైన 
ఉత్సాహం  
అంతర్జాల 
తెలుగు సమూహాల 
సేతలలొ సాకారం 
జీవికి రవికిరణం .. శక్తి దాత .

దివాకరుడు జీవ హితుడు.

తర్వాత పేజీ »