భావ దారిద్ర్యంగా మారనంత దనుక మతం  ప్రశస్తమైనదే   .