విద్య  ఉద్యోగ నేపధ్యం విచ్చిన్నమై వుమ్మడి  కుటుంబ వ్యవస్థ .