మూల సూత్రభావనలేవైనా
నాటి
దేలయాలపై 
బూతు బొమ్మలు,
నేటికీ ఓ సామాజిక
ప్రాకృతిక ఆవశ్యకత
ఆరోగ్యవంతమైన సామాజిక
మైధున శిక్షణ..
నిశితంగా ….గమనిస్తే.