జోలెలు నింపుకున్న
ప్రపంచ బ్యాంక్ అప్పో
ఎన్నుకున్న పాపానికి
ప్రజలు కట్టు   తప్పో
దోచుకున్న దెవరైనా
ఋణ బాధ్యులు ప్రజలే.