పైస పైస కూడబెడితే రూకలౌనురా 
బొట్టు బొట్టు నీరుజేరి సంద్రమౌనురా  
ప్రజల కలిమి కలిగి వున్న దేశ బలిమిరా 
నీతి మాట లెన్నోన్నో గ్రంధమౌనురా