నా చిన్ననాట 

ఆముదం దీపాలు …

ప్రమిదలలో

చేనులో పండిన

ఆముదాలతో 

గానుగాడిన 

ఆముదం 

పెరటి చెట్టు 

దూది ఒత్తి 

అగ్గి పుల్ల 

వెలిగించిన 

దీపాల చెంత 

దిద్దిన అక్షరాలు 

వల్లెవేసిన

జ్ఞాపకాలు.

నాడు నేడు ప్రజల 

సేవలో

అగ్గిపుల్ల 

అగ్గి పెట్టే .