మెదడును తొలిచే ప్రశ్న.
రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.
 
తాడిత పీడిత స్త్రీ బాల
వృద్ధ 
యువ  బలహీన 
నిమ్న వర్గజన 
అభ్యుదయం 
తమ  ఏకైక ధ్యేయం 
మరి 
వామ పక్ష పక్షాలు  
ఏకత్రాటి పైకి అడుగిదరెందుకు?
విడి వడి ఉద్యమాలతో
సాధించేదేమీ  ఉండదని 
తెలియని అ విజ్ఞులు కారే 
మరి జాతి వారిస్తున్నాపట్టక 
ప్రజలకు కి వారిచ్చే సంకేతం  ఏమది?
 
ప్రత్యామ్నాయం కొఱకు 
తమ వంక  ఆర్తిగా చూస్తున్న
 ప్రజల ఆకాంక్షలు 
నిర్లక్ష్యిస్తూ 
తమ పట్టు దలలకే 
పెద్ద పీటలు వేసుకొని 
వాటి పైననే తిష్ట వేస్తారెందుకు?
దేశ సామాజిక ఆర్ధిక రాజకీయ 
భౌగోళిక స్థితిగతుల,
సంక్లిష్టతల పరిష్కారాలు
యీ గద్దపైని స్థితిగతుల్లో 
వెదకకుండా  
పరాయి రాజ్యాధినేతల 
ప్రతిపాదనలలో 
వెతుకుతారెందుకు  ?
తమలో తాము కుమ్ములాడుతూ 
ఆశావహ ప్రజా కాంక్షలు  తీర్చే
భాద్యతలనుండి 
తప్పించుకో జూస్తారెందుకు?