భయపడితే భయపెడుతుంది
కాలం
భయపెడితే భయపడుతుంది
అదే కాలం
కాలానికీ రాజకీయం తెలుసు.