ఫిబ్రవరి 2012


పాప భయం దైవ కవచం.

జోలెలు నింపుకున్న 
ప్రపంచ బ్యాంక్ అప్పో 
ఎన్నుకున్న పాపానికి 
ప్రజలు కట్టు తప్పో 
దోచుకున్న దెవరైనా 
ణ భాధ్యులు ప్రజలే.

వేకువలొ  లోకపు తొలి వేదనలు.
 
కణ కణం శరీరాన
ఎదురు చూపు లు
ఆహారం కొఱకు…. .
ఆహారాన్ని
అందించే గుండె …
ఆ గుండె  గోడలకూ
ఆహారాన్నందించే
వ్యవస్థ
పాపం
ఆహారం అందలేదేమో
కొండొకచో బక్క  చిక్కి
ఎదురు చూపులు ….
వాటికీ
 కోపమొచ్చిందను కుంటా
పని  చేయమని
 మొరాయించా యని వైద్యులు.
నాదేదో తప్పున్నట్లు
నాపై అలిగింది గుండె.
నాకు తప్పదుగా
ఓ నాలుగు రోజులు
బుజ్జగించి వచ్చా  .
వైద్య శాలలో
అందుకే  యీ  నా అదృశ్యం .
మూల సూత్రభావనలేవైనా
నాటి
దేలయాలపై 
బూతు బొమ్మలు,
నేటికీ ఓ సామాజిక
ప్రాకృతిక ఆవశ్యకత
ఆరోగ్యవంతమైన సామాజిక
మైధున శిక్షణ..
నిశితంగా ….గమనిస్తే.

తరతరాల వృత్తులు త్యజించి ఎండమావుల వైపు యువత.

తరతరాల

వృత్తులు త్యజించి

ఎండమావుల వైపు

యువత. .పరుగు .

ఒకరికొకరు అండ… కొండంత …వుమ్మడి కుటుంబం.

అహంకారం… కారం కోల్పోయినా ఇంకా  వికారమే.

విద్య  ఉద్యోగ నేపధ్యం విచ్చిన్నమై వుమ్మడి  కుటుంబ వ్యవస్థ .

మధువు గ్రోలి న  తుమ్మెద… విరి కన్నియ కౌగిలిలొ ..చిత్తు .

« గత పేజీతర్వాత పేజీ »